93/12/23:تبلیغ در مجله هنر آشپزی

تبلیغ پودر زلاتین آموتیا در مجله هنر آشپزی ویژه نوروز