+هایلند تهران :میدان آرژانتین- ابتدای خیابان بخارست.